กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สพ 0023.2/ว00065 รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.2/ว26820 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 1 [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว1592 แจ้งการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว26780 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว1587 ขอให้ อปท.ประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารฯ [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1589 แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว26831 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1590 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/26830 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1588 ขอให้ อท.รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว26828 ขอความอนุเคราะห์ตรวจความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรฯ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 26806 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 งวดที่ 11/2 [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว26770 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1571 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ [ 27 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 1571 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัด อปท.  [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 26656 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษา  [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 26661 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว26715 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว26659 การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว26654 นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 84  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 124  ตอบ 0  
   
อบต.พิหารแดง กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผนังเหนือฝ้าเพดานอาคารสำนักงานอง [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ( [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม \" วันเด็กแห่งชาติ \" [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์โครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560