กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว254 ขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 3234 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3232 การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3147 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3213 ส่งตัวผู้เข้ารับอบรมหลัสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการรุ่นที่ 8 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว3192 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 13 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3174 การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0022/ว2898 ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย Focus Group การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี [ 13 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว242 ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3082 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3079 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3066 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุฯ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3067 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3027 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3093 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการปกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 240 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ผ่านระบบ INFO [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว 3040 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ อปท. ฉบับที่2 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3053 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว239 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2562  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3027 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ [ 11 ก.พ. 2562 ]     
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3349-3419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว552  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3273-3348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) กพส. มท 0810.6/ว526  [ 8 ก.พ. 2562 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 114  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 172  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 165  ตอบ 0  
   
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำทำหลุมชยะเปียกชุมชน 6 หมู่บ้าน [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 2,6 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ยุ้งทะลาย การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ยุ้งทะลาย ด้วยกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 จะดำเนินกิจกรรมในการเผยแพร่ควา [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ยุ้งทะลาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ยุ้งทะลาย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ยุ้งทะลาย แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ยุ้งทะลาย หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.ยุ้งทะลาย 5 ขั้นตอนกระบวนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560